• Hol główny

Informacje ważne dla pacjentów

Odbiór wyników badań

Sekretariat Przychodni i Dział Dokumentacji Medycznej nOvum nie informują o wynikach badań  telefonicznie. Wyniki badań laboratoryjnych można odebrać w Dziale Dokumentacji Medycznej osobiście lub poprzez osobę wcześniej upoważnioną. Do odbioru wyniku badania niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości Możliwe jest pobieranie wyników badań laboratoryjnych on-line.

Karta magnetyczna

Zielona karta magnetyczna wystawiona Pacjentce podczas pierwszej wizyty służy do prostej, szybkiej i właściwej identyfikacji podczas kolejnych wizyt, dlatego prosimy o zabieranie karty na kolejne wizyty. W przypadku zagubienia karty, prosimy o zgłoszenie tego do recepcji. 

 

 

Dowód tożsamości Pacjenta, system eWUŚ

Przy każdej wizycie Pacjent powinien posiadać dokumet umożliwiający potwierdzenie danych osobowych, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem Elektronicznego Systemu Weryfikacji Uprawnień Pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ) od 1 stycznia 2013 r., potwierdzenie ubezpieczenia odbywa się w następujący sposób:

1. Potwierdzenie uprawnień w systemie e-WUŚ

W celu potwierdzenia tożsamości pacjenta, pracownik recepcji poprosi o okazanie jednego z wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy

Po ustaleniu tożsamości pacjenta,  nastąpi zweryfikowanie jego uprawnień w systemie za pomocą numeru PESEL.

Jeżeli pracownik recepcji nie będzie mógł potwierdzić uprawnień pacjenta do świadczeń w systemie  e-WUŚ, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienie za pomocą dokumentu lub oświadczenia.

2. Potwierdzenie uprawnień za pomocą aktualnych dokumentów poświadczających uprawnienie:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń
 • inny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja rencisty/emeryta
 • decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • inny dokument potwierdzający uprawnienie, np. odcinek renty lub emerytury
 • Karta Polaka - tylko w stanach nagłych

3. Potwierdzenie uprawnień za pomocą oświadczenia

Pacjent, który nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, a jest pewien swoich uprawnień, może złożyć oświadczenie na specjalnym formularzu NFZ,  które umożliwi zrealizowanie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu, pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ znajdują się tutaj.

Certyfikat ISO

Wysoką jakość usług medycznych świadczonych w Przychodni Lekarskiej nOvum potwierdza uzyskanie certyfikatu ISO.

Polityka prywatności przychodni lekarskiej „nOvum

Przychodnia Lekarska nOvum  dokłada wszelkich starań w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi. Należy jednak zaznaczyć, że Przychodnia nie prowadzi działalności reklamowej polegającej na bezpośrednim przekazie personalnym z wykorzystaniem podanych adresów e-mail.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarska nOvum Katarzyna Kozioł Piotr Lewandowski Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa.
 2. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką?
  Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką lub  stosowane przez nas zasady zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych:
  • pod numerem telefonu 22 566 80 19 (pn. - pt. 10.00 - 16.00),
  • na adres e-mail: iod@novum.com.pl, lub
  • na adres: Przychodnia Lekarska nOvum, ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa z dopiskiem: IOD
  Funkcję Inspektora Ochrony danych w Przychodni Lekarskiej nOvum pełni Marzena Secomska.
  Jeżeli nasza odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  • pod numerem telefonu 22 531 03 00,
  • elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny),
  • pisemnie na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane?
  Informacje pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą. Możecie Państwo zaktualizować informacje o sobie z własnej inicjatywy lub gdy prosimy o aktualizację danych .
 4. W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?
  W zależności od podanych danych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę www.
  Wszystkie rozmowy telefoniczne z Przychodnią są nagrywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oceny poprawności ich przeprowadzania oraz szkoleń. Nagrania rozmów przechowujemy przez okres wynikający z naszych wewnętrznych regulacji, zgodnych z przepisami prawa. Dostęp do nagrań mają jedynie upoważnione osoby.
 5. Jakie zbieramy informacje na Państwa temat?
  W celu objęcia Państwa opieką medyczną potrzebne są nam Państwa podstawowe dane identyfikacyjne:
  • imiona i nazwisko,
  • płeć, data i miejsce urodzenia,
  • nr PESEL lub w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego albo paszportu,
  • dane kontaktowe:
   • adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli inny niż adres zamieszkania,
   • adres e-mail,
   • numery telefonów.
  Podczas świadczenia usług zdrowotnych zbieramy kolejne dane niezbędne do postawienia diagnozy, przeprowadzenia w sposób właściwy procesu Państwa leczenia oraz właściwego i zgodnego z prawem postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami, o ile tok Państwa leczenia wymaga pobrania lub podania (zastosowania) komórek rozrodczych i utworzenia zarodków:
  • dane dotyczące Państwa stanu zdrowia, seksualności, nałogów, pochodzenia rasowego lub etnicznego, dane fenotypowe (wygląd: wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów), genetyczne, wyniki badań diagnostycznych, a także imię i nazwisko współmałżonka (partnera/partnerki).
 6. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe zbieramy w celu:
  • ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia poprzez weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość, na miejscu w Przychodni na stanowisku Recepcji lub w gabinecie lekarskim,
  • prowadzenia dokumentacji medycznej, do czego jesteśmy zobowiązani jako podmiot leczniczy,
  • wywiązania się z prawnego obowiązku przekazania niektórych Państwa danych do rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków, o ile taka sytuacja Państwa dotyczy (patrz punkt 10),
  • realizowania Państwa praw jako naszych pacjentów – odbieramy i archiwizujemy Państwa  oświadczenia, w których upoważniacie inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia,
  • kontaktu z Państwem pod podanym przez Państwa numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć Państwu o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu.
  Dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą, takim jak:
  • wysyłka korespondencji,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności
  • prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.
 7. Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?
  Nasza działalność jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie:
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
  Państwa dane musimy przechowywać zgodnie z obowiązującymi nas przepisami:
  • Dane osobowe związane z leczeniem niepłodności musimy przechowywać przez okres 90 lat zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2017.865 t.j. 
   z dnia 2017.04.28),
  • Pozostałe dane osobowe w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
   • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
   • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
   • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
   • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
   • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.W przypadku upłynięcia okresu przechowywania, posiadane przez nas dane osobowe zostaną zniszczone w bezpieczny, nie pozwalający na ich odczytanie, sposób. W przypadku korzystania przez nas z danych w celach statystycznych lub podobnych po upływie wyznaczonego czasu przechowywania danych, operacje takie będą miały miejsce na danych zanonimizowanych, których forma nie pozwala na określenie tożsamości podmiotu danych.
 9. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem ?
  Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale chcemy Państwa poinformować, że:
  • jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.
  • jako bank komórek rozrodczych i zarodków jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych na temat tożsamości dawcy komórek rozrodczych i zarodków w dawstwie partnerskim oraz danych pozwalających identyfikować komórki rozrodcze i zarodki w dawstwie innym niż partnerskie jak również informacji na temat stanu zdrowia, daty i miejsca urodzenia oraz fenotypu dawców komórek rozrodczych i zarodków przy zachowaniu anonimowości dawstwa.
  • jako przedsiębiorca posiadamy obowiązek prawny – ze względów rachunkowych czy podatkowych - przetwarzania Państwa danych; brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz.
  • jeżeli podajecie nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymacie od nas potwierdzenia wizyty.
  Wyrażenie zgody marketingowej również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług i jednocześnie macie prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujecie się Państwo z nami poprzez infolinię, napiszecie wiadomość e-mail lub odwiedzicie naszą placówkę
 10. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Dane przekazywane są na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do sądu jeśli wskutek postępowania sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem.
  Jeśli Państwa leczenie będzie wymagało pobrania komórek rozrodczych i utworzenia zarodków metodą zapłodnienia pozaustrojowego, to utworzone zarodki, które w toku leczenia nie zostaną przeniesione do organizmu kobiety, będą po 20 latach z mocy prawa przekazane do dawstwa zarodków. W takiej sytuacji niektóre informacje na Państwa temat, czyli data i miejsca urodzenia,
  nr PESEL, informacje o stanie zdrowia oraz fenotyp zostaną przekazane do rejestru dawców. Informacje na temat  daty i miejsca urodzenia, informacje o stanie zdrowia, w zakresie w jakim mogą mieć znaczenie dla zdrowia mającego urodzić się dziecka, mogą być ujawnione mającemu się urodzić się dziecku i jego matce na ich wniosek. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli zdecydujesz się przekazać swoje komórki rozrodcze lub zarodki do dawstwa. W takiej sytuacji szczegółowa informacja na ten temat zostanie Ci przedstawiona odrębnie.
  W przypadku powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym (np. firmy IT obsługujące Przychodnię) lub podwykonawcom (np. laboratoria) zobowiązujemy ich do wdrożenia i stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa oraz poddajemy ich cyklicznym kontrolom.
 11. Postępowanie w przypadku zmian właścicielskich
  Może zdarzyć się sytuacja, w wyniku której nastąpi transformacja lub przejęcie naszej instytucji przez inny podmiot, a Państwa dane osobowe zostaną przekazane nowemu podmiotowi. Nowy podmiot będzie przetwarzał Państwa dane w takim samym celu co my dotychczas. W przypadku zmiany celu przetwarzania taka informacja zostanie Państwu przekazana.
 12. Jak chronimy Państwa dane?
  Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu:
  • ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub użyciem,
  • zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji,
  • możliwości odtworzenia Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.
  Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne mechanizmy szyfrujące lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa, w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie, które byłoby niemożliwe do złamania.
 13. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
  Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 14. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 15. Informacja o aktualizacji polityki prywatności
  Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej www.novum.com.pl
 16. Prawo właściwe
  Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu.
 17. Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?
  Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych, nie są prawami absolutnymi i mają zastosowanie do konkretnych sytuacji i podstaw przetwarzania danych.
  1. a/ Będziemy realizować następujące Państwa prawa:
   • prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o Państwa danych osobowych
    Państwa wniosek może obejmować żądanie:
    • a) otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane,
    • b) wskazania zakresu danych, które przetwarzamy,
    • c) wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych.
    Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie  bezpodstawny lub będzie się powtarzał się, możemy odmówić udzielenia informacji.
    Na Państwa wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż miesiąc, poinformujemy Państwa
    o tym. W tym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później, niż w terminie trzech miesięcy.
    Możecie zażądać Państwo kopii papierowych i elektronicznych danych, które posiadamy, udostępniamy lub używamy. By rozpatrzyć zgłoszenie możemy poprosić Państwa o więcej informacji w celu potwierdzenia Waszej tożsamości lub zidentyfikowania informacji, o które wnioskujecie. Możemy Państwu przekazać wyłącznie informacje Was dotyczące. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy nie udzielić Wam  takiej informacji.
   • prawo poprawiania oraz uzupełnienia danych Państwa dotyczących
    Jeżeli poinformujecie nas Państwo o tym, że dane które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny poprawimy dane. Prawo do uzupełnienia danych ma zastosowanie w każdym przypadku, natomiast jest zależne od celów w jakich przetwarzamy dane.
    Mamy obowiązek poinformowania podmioty, którym udostępniliśmy Państwa dane o zgłoszonej przez Państwa aktualizacji (na podstawie uzyskanej od Państwa na to zgody). Podejmiemy niezbędne kroki
    w tym kierunku, natomiast jeżeli będzie to niemożliwe lub okaże się, że wymaga to zbyt dużego nakładu pracy, sił lub kosztów, nie zrobimy tego. Alternatywnie możemy poinformować podmiot, któremu udostępniliśmy dane o konieczności przeprowadzenia takiej weryfikacji w jego własnym zakresie.
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  2. b/ Macie Państwo również prawa:
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
   • prawo do przenoszenia danych
   • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   • prawo do bycia zapomnianym
   Jednak tych praw nie możemy zrealizować - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Przychodnię na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę - przez cały  wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej (patrz pkt.8),  bo chociaż RODO ma rangę unijnego rozporządzenia, to przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o leczeniu niepłodności. mają przed nim pierwszeństwo.

Uprzejmie informujemy, że zdjęcia wykorzystane na stronie internetowej są własnością Przychodni Leczenia Niepłodności nOvum. Zdjęcia zarodków należy traktować wyłącznie jako ilustrację artykułów - nie służą porównaniu z tymi, które Pacjenci otrzymują w trakcie leczenia.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies . Więcej informacji