Dokumentacja medyczna

Klinika nOvum udostępnia dokumentację medyczną:

  • do wglądu w siedzibie nOvum, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii - odpłatnie* na pisemny wniosek osoby zainteresowanej,
  • poprzez wydanie oryginału uprawnionym podmiotom za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Dokumentacja medyczna

Dokumentację można odebrać osobiście, za okazaniem dowodu osobistego, po dokonaniu wpłaty w Kasie Kliniki lub przelewem na następujący rachunek bankowy:

Bank Pekao SA nr rachunku 44 1240 1024 1111 0000 0268 4202

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

W nOvum obowiązują następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,57 zł
  • kopia na nośniku danych – 3,25 zł
  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 16,29 zł

*/ Podstawa prawna: art. 27 i 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008 r. (tekst jedn.: Dz.U.2016 poz.186 z późn. zm.)

 

Wniosek o wydanie epikryzy

Pobierz dokument

Wniosek o wydanie zaświadczenia do ośrodka adopcyjnego

Pobierz dokument

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

Pobierz dokument