J&G

Dzień dobry wszystkim, którzy są w naszej sytuacji w poszukiwaniu pomocy w spełnieniu marzenia o miłości i rodzinie. Jesteśmy parą 40+, która poznała się w wieku, w którym nie byliśmy już młodzi, a biorąc pod uwagę nasze liczne codzienne zobowiązania, późno dotarliśmy na to fundamentalne spotkanie w naszym życiu. Najpierw konsultowaliśmy się z innymi klinikami w Polsce (których nie polecamy) potem próbowaliśmy szczęścia we Włoszech (zły wybór) i w końcu wylądowaliśmy w Novum z dr. Lewandowskim. Nie była to łatwa droga: po trzech nieudanych transferach, czwarty z drugim dawcą zakończył się sukcesem. Podstawą tego sukcesu była siła woli i determinacja Justyny, połączona z profesjonalizmem, precyzją, przygotowaniem i szczerym entuzjazmem dr. Lewandowskiego. Szczerze mówiąc, w dziedzinie medycyny rzadko spotykamy mieszankę tych cech, miłość i pasja dr. Lewandowskiego robi różnicę, nie można tego robić, jeśli nie traktuje się tego jako misji w swoim życiu. Należy również wspomnieć o nieocenionym wkładzie dr Kozioł w zapłodnienie, zdecydowanie warto. Dziękuję dr. Lewandowskiemu i najlepsze życzenia wielu dzieci dla wszystkich. J&G Good morning to all who are in our condition of being in search of help to fulfill our dream of love and family. We are a 40+ couple, who having met at an age when we were no longer young and given our many daily commitments arrived late to this fundamental appointment in our lives. We first consulted other clinics in Poland (which we advise against) then tried our luck in Italy (bad choice) and then landed at Novum by Dr. Lewandowski. It was not an easy path after three unsuccessful transfers, the fourth with a second donor was successful. The basis of this success was Justyna’s willpower and determination, combined with professionalism, precision, preparation combined with Dr Lewandowski’s sincere enthusiasm. Honestly, in the medical field we have rarely found a mix of these characteristics, Dr Lewandowski’s love and passion for his choice of life certainly makes the difference, one cannot do this if one does not consider it a mission in one’s life. Also worth mentioning is Dr Koziol’s valuable input in fertilization, choose her valuable input, it is definitely worth it. Thank you Dr Lewandowski, it is a wish for many children to all. J&G Buongiorno a tutti coloro che si trovano nella nostra condizione di essere alla ricerca di un aiuto per coronare il nostro sogno d’amore e familiare. Siamo una coppia 40+, che essendosi conosciuta in età non più giovane e visti i mille impegni quotidiani è arrivata tardi a questo fondamentale appuntamento della nostra vita. Abbiamo consultato prima altre cliniche in Polonia (che sconsigliamo) poi cercato fortuna in Italia (pessima scelta) per poi approdare da Novum dal Dr. Lewandowski. Non è stato un percorso semplice dopo tre transfer non riusciti, il quarto con una seconda donatrice è riuscito. La base di questo successo è stata la forza di volontà e determinazione di Justyna, unita alla professionalità, precisione, preparazione unito al sincero entusiasmo del Dr Lewandowski. Sinceramente in ambito medico raramente abbiamo trovato un mix di queste caratteristiche, la differenza sicuramente la fa’ l’amore e la passione del Dr Lewandowski per la sua scelta di vita, non si può fare questo se non la so considera una missione nella propria vita. Da menzionare anche il prezioso apporto della Dott.sa Koziol nella fecondazione, scegliete il suo prezioso apporto, ne vale sicuramente la pena. Grazie Dr Lewandowski, è un augurio di tanti figli a tutti. J&G

Powrót do historii pacjentów