Informacja o wyborze Wykonawcy

Udostępnij:

Informacja o wyborze Wykonawcy

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wyboru Wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn. 28.09.2017r. na wykonanie prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektu pt.

Zastosowanie technologii sekwencjonowania następnej generacji w kompleksowym badaniu aneuploidii komórek jajowych w genetycznej diagnostyce prekoncepcyjnej”

w ramach konkursu POIR.02.03.02-IP.03-00-001/17 z poddziałania 2.3.2  Bony na innowacje dla MSP
informujemy, że do wykonania ww. prac wybrany został Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.