OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Udostępnij:

W związku z realizacją projektu pt. „Przedkoncepcyjna metoda diagnozowania genetycznego obciążenia mukowiscydozą” Przychodnia Lekarska „Novum” Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac badawczo-rozwojowych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu specjalistycznego testu diagnostycznego, identyfikującego u rodziców obecność mutacji genu odpowiedzialnego za występowanie mukowiscydozy, w celu podjęcia działań medycznych pozwalających na urodzenie zdrowego dziecka.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
17.07.2017 r. do 16.07.2018 r.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
zasada konkurencyjności
KRYTERIA OCENY OFERTY:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmując za najkorzystniejszą – ofertę z najniższą ceną całkowitą.
TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT:

  • w formie papierowej na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1) opatrzonym podpisem osoby/-ób reprezentujących w terminie do: 13.07.2017r.  do godz. 16:00, osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres siedziby  zamawiającego w Warszawie przy ul. Bocianiej 13 (za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego)
  • lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: robert.uklanski@novum.com.pl (do godz. 16.00 w dn. 13.07.2017 r.)

W załączeniu pełny tekst zapytania ofertowego i załączniki.
Zapytanie ofertowe pobierz dokument Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy pobierz dokument Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych pobierz dokument  2017-07-14
Informujemy,  że zgodnie z zasadą konkurencyjności na Wykonawcę ww. zamówienia został wybrany Zakład Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.