OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Udostępnij:

W związku z realizacją projektu pt. „Słuch dziecka (SD) bez aparatów i implantów” – diagnostyka pozwalająca na urodzenie zdrowego dziecka w przypadku nosicielstwa uszkodzonego genu słuchu u rodziców Przychodnia Lekarska „Novum” Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac badawczo-rozwojowych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu specjalistycznego testu diagnostycznego, umożliwiającego wykrycie na poziomie molekularnym genu głuchoty u osób niepłodnych przystępujących do zapłodnienia pozaustrojowego.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
1.02.2017 r. do 28.02.2018 r.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
zasada konkurencyjności
KRYTERIA OCENY OFERTY:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmując za najkorzystniejszą – ofertę z najniższą ceną całkowitą.
ZASADY UCZESTNICTWA

  1. Ofertę może złożyć jednostka naukowa o kategorii min. B
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny względem wybranej najkorzystniejszej oferty cenowej.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać:

  • w formie papierowej na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1) opatrzonym podpisem osoby/-ób reprezentujących w terminie do: 20.02.2017r.  do godz. 16:00, osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres siedziby  zamawiającego w Warszawie przy ul. Bocianiej 13 (za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego)
  • lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: robert.uklanski@novum.com.pl (do godz. 23:59:59 w dn. 20.02.2017 r.)

W załączeniu pełny tekst zapytania ofertowego i załączniki.
Zapytanie ofertowe pobierz dokument Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy pobierz dokument Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych pobierz dokument UWAGA!
Informujemy, że w związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego z dn. 10.02.2017r., 17.02.2017 r. dokonaliśmy zmiany zapisów w treści zapytania ofertowego na następujący:
VI. Termin realizacji zamówienia:
Usługa realizowana będzie w okresie od 1.04.2017 do 31.03.2018 r.
XIII. Termin składania oferty:
Termin składania ofert od 10.02.2017r. do 24.02.2017 r. do godz.23:59:59 (w wersji papierowej do dnia 24.02.2017r. do godz. 16.00).
W związku z powyższym następuje przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24.02.2017 r. pobierz dokument
 2017-02-27
Informujemy,  że zgodnie z zasadą konkurencyjności na Wykonawcę ww. zamówienia został wybrany Zakład Genetyki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.