OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Udostępnij:

W zawiązku z realizacją projektu „Aplikator EMBRIOPASS – elektronicznie sterowane urządzenie do kontrolowanego transferu zarodków” Przychodnia Lekarska „Novum” Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Spółka Jawna zaprasza do składania ofert na dostawę wyrobów i materiałów medycznych..

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Usługa realizowana będzie w okresie od 5.07.2016 r. do 30.11.2016 r.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zasad konkurencyjności
KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmując za najkorzystniejszą – ofertę z najniższą ceną całkowitą.
Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
 TERMIN SKŁADANIA OFERT:
od 20.06.2016r. do 30.06.2016 r. do godz. 16.00
W załączeniu pełny tekst zapytania ofertowego i załączniki:

  •  Zapytanie ofertowe pobierz dokument
  •  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy pobierz dokument
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych pobierz dokument