• Hol główny

Informacje ważne dla pacjentów

Odbiór wyników badań

Sekretariat Przychodni i Dział Dokumentacji Medycznej nOvum nie informują o wynikach badań  telefonicznie. Wyniki badań laboratoryjnych można odebrać w Dziale Dokumentacji Medycznej osobiście lub poprzez osobę wcześniej upoważnioną. Do odbioru wyniku badania niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości Możliwe jest pobieranie wyników badań laboratoryjnych on-line.

Karta magnetyczna

Zielona karta magnetyczna wystawiona Pacjentce podczas pierwszej wizyty służy do prostej, szybkiej i właściwej identyfikacji podczas kolejnych wizyt, dlatego prosimy o zabieranie karty na kolejne wizyty. W przypadku zagubienia karty, prosimy o zgłoszenie tego do recepcji. 

 

 

Dowód tożsamości Pacjenta, system eWUŚ

Skuteczna i właściwa identyfikacja Pacjenta, w tym identyfikacja materiału biologicznego Pacjenta, jest nadrzędną kwestią w przypadku leczenia niepłodności, w związku z czym każdy Pacjent znajdujący się na terenie Przychodni proszony jest o posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, który umożliwia potwierdzenie danych osobowych: dowód osobisty, elektroniczny mDowód w aplikacji mObywatel, paszport.

 

Szanowni Państwo!
W związku z wprowadzeniem Elektronicznego Systemu Weryfikacji Uprawnień Pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ) od 1 stycznia 2013 r., potwierdzenie ubezpieczenia odbywa się w następujący sposób:

1. Potwierdzenie uprawnień w systemie e-WUŚ

W celu potwierdzenia tożsamości pacjenta, pracownik recepcji poprosi o okazanie jednego z wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy

Po ustaleniu tożsamości pacjenta,  nastąpi zweryfikowanie jego uprawnień w systemie za pomocą numeru PESEL.
Jeżeli pracownik recepcji nie będzie mógł potwierdzić uprawnień pacjenta do świadczeń w systemie  e-WUŚ, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienie za pomocą dokumentu lub oświadczenia.

2. Potwierdzenie uprawnień za pomocą aktualnych dokumentów poświadczających uprawnienie:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń
 • inny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja rencisty/emeryta
 • decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • inny dokument potwierdzający uprawnienie, np. odcinek renty lub emerytury
 • Karta Polaka - tylko w stanach nagłych

3. Potwierdzenie uprawnień za pomocą oświadczenia

Pacjent, który nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, a jest pewien swoich uprawnień, może złożyć oświadczenie na specjalnym formularzu NFZ,  które umożliwi zrealizowanie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
Telefony informacyjne w oddziałach Funduszu, pod którymi można wyjaśnić wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń w systemie eWUŚ znajdują się tutaj.

Certyfikat ISO

Wysoką jakość usług medycznych świadczonych w Przychodni Lekarskiej nOvum potwierdza uzyskanie certyfikatu ISO.

Polityka prywatności Przychodni Lekarskiej „nOvum

Przychodnia Lekarska „nOvum” Katarzyna Kozioł Piotr Lewandowski sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bociania 13,
02-807 Warszawa (dalej nOvum) przekazuje Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, wypełniając tym samym obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

 1. Kto jest administratorem Państwa danych (kto zbiera i przetwarza Państwa dane)?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „nOvum” Katarzyna Kozioł Piotr Lewandowski Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa, dalej ADO.
 2. Gdzie możecie Państwo zadzwonić lub napisać, żeby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z Polityką?
  Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką,  stosowane przez nas zasady zbierania, udostępniania czy wykorzystywania danych osobowych nie spełniają Państwa oczekiwań, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
  1. pod numerem telefonu 22 566 80 19 (pn. - pt. 10.00 - 16.00),
  2. na adres e-mail: iod@novum.com.pl  lub
  3. na adres: Przychodnia Lekarska „nOvum”, ul. Bociania 13, 02-807 Warszawa z dopiskiem: IOD.
  Funkcję Inspektora Ochrony danych w Przychodni Lekarskiej „nOvum” pełni Marzena Secomska.
  Jeżeli nasza odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, możecie wnieść Państwo skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  1. pod numerem telefonu 22 531 03 00,
  2. elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny),
  3. pisemnie na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Jakie dane osobowe zbiera i przetwarza nOvum?
  1. nOvum zbiera i przetwarza dane w związku z:
   1. świadczeniem usług medycznych, w tym z tele- i wideokonsultacjami;
   2. świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym z dostępem pacjentów nOvum do wyników badań on-line;
   3. podejmowanymi działaniami marketingowymi;
   4. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronie internetowej formularzy;
   5. nawiązywanymi relacjami handlowymi;
   6. nagrywaniem rozmów telefonicznych.
  2. w zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, nOvum może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
   1. dane identyfikujące, m.in.:
    1. imię i nazwisko, data urodzenia,
    2. PESEL lub w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego albo paszportu;
   2. dane kontaktowe, m.in.:
    1. adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli inny niż adres zamieszkania,
    2. adres e-mail,
    3. numery telefonów;
   3. dane z nagrywanych rozmów telefonicznych:
    1. dane identyfikujące,
    2. numer telefonu,
    3. dane dotyczące stanu zdrowia,
    4. czas trwania i treść rozmowy;
   4. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy, przeprowadzenia w sposób właściwy procesu Państwa leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, oraz właściwego i zgodnego z prawem postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami[1] o ile tok Państwa leczenia wymaga pobrania lub podania (zastosowania) komórek rozrodczych i utworzenia zarodków:
    1. dane dotyczące Państwa stanu zdrowia, seksualności, nałogów, pochodzenia rasowego lub etnicznego,
    2. dane fenotypowe (wygląd: wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów) i genetyczne,
    3. wyniki badań diagnostycznych,
    4. imię i nazwisko współmałżonka (partnera/partnerki).
   5. dane zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia z Pacjentami konsultacji w formie tele- 
    i wideokonsultacji: 
    1. imię i nazwisko;
    2. adres e-mail;
    3. data urodzenia;
    4. PESEL lub w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego albo paszportu;
    5. elementy treści komunikatu, które zawierają informacje o osobie fizycznej;
    6. wizerunek i głos;
    7. informacje umożliwiające uwierzytelnienie;
    8. dane profilu w programie Microsoft TEAMS.
   6. dane rejestrowane w celach statystycznych, aby diagnozować problemy z serwerem i udoskonalić nasze usługi internetowe – podczas odwiedzania przez Państwa stron internetowych nOvum, serwer zapisuje standardowo adres IP Państwa dostawcy Internetu; rejestrujemy również stronę internetową, z jakiej Państwo odwiedzają strony internetowe nOvum, datę i czas trwania wizyty, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny;
   7. dane z monitoringu wizyjnego na obszarze siedziby Przychodni nOvum oraz wokół tego obszaru przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa:
    1. zarejestrowany wizerunek (bez głosu);
   8. dane zbierane i przetwarzane w celach marketingowych:
    1. w przypadku wypełnienia przez Państwa znajdujących się w placówce nOvum formularzy zawierających zgody na podjęcie wobec Państwa działań marketingowych przez nOvum:
     1. imię i nazwisko;
     2. numer telefonu;
     3. adres e-mail;
    2. w przypadku wypełnienia przez Państwa pozostałych formularzy elektronicznie, na stronach internetowych (w tym do kontaktu), wpisów na Forum Embriologicznym, wpisów w Księdze Gości lub ankiet satysfakcji, w nOvum zbierane i przetwarzane są następujące dane:
     1. podany nick lub imię i nazwisko;
     2. adres e-mail dokonującego wpisu;
     3. adres IP;
     4. elementy treści Państwa komunikatu, które zawierają informacje 
      o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osobie fizycznej;
    3. w przypadku wypełnienia przez Państwa anonimowych ankiet satysfakcji, w nOvum zbierane 
     i przetwarzane są następujące dane:
     1. adres IP - w celach statystycznych i aby diagnozować problemy z serwerem;
    4. w przypadku wysyłki newslettera, nOvum zbiera i przetwarza następujące dane:
     1. imię i nazwisko; 
     2. adres e-mail;
    5. w przypadku realizacji usługi typu „call back” w nOvum zbierane i przetwarzane są następujące dane: 
     1. imię i nazwisko;
     2. numer telefonu; 
     3. elementy treści Państwa komunikatu, które zawierają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osobie fizycznej.
 4. W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane?
  1. pacjenci – dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, mi.in.: konsultacji lekarskiej, wideokonsultacji, konsultacji z konsultantem, badania, zabiegu. Możecie Państwo zaktualizować informacje o sobie z własnej inicjatywy lub gdy prosimy o aktualizację danych.
  2. kontrahenci – dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji;
  3. przedstawiciele kontrahenta – jeżeli Państwa dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio, otrzymał je od kontrahenta w imieniu, którego Pan/i działa w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień umownych/zlecenia (dane kontaktowe).
  4. potencjalni kontrahenci – dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych; w przypadku, gdy dane zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADO zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
  5. adresaci działań marketingowych (czyli byli i obecni pacjenci, użytkownicy formularzy kontaktowych, newslettera, korzystający z usługi call-back, Forum Embriologicznego i Księgi Gości na stronach internetowych nOvum oraz inne osoby, które wyraziły zainteresowanie usługami nOvum) – dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa:
   1. za pośrednictwem wypełnionych przez Państwa formularzy kontaktowych na stronach internetowych nOvum i podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem tych formularzy;
   2. za pośrednictwem wypełnionych przez Państwa formularzy zawierających zgody na podjęcie wobec Państwa działań marketingowych przez nOvum, w tym na usługę typu newsletter;
   3. za pośrednictwem wypełnionych przez Państwa formularzy w związku z usługą call-back i podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie;
   4. za pośrednictwem wypełnionych przez Państwa ankiet, w tym anonimowych ankiet satysfakcji, zgłoszeń w Księdze Gości i w ramach Forum Embriologicznego na stronach internetowych nOvum.
 5. W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?
  W zależności od podanych danych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę www. Wszystkie rozmowy telefoniczne z Przychodnią są nagrywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oceny poprawności ich przeprowadzania oraz szkoleń. Nagrania rozmów przechowujemy przez okres wynikający z naszych wewnętrznych regulacji, zgodnych z przepisami prawa. Dostęp do nagrań mają jedynie upoważnione osoby.
 6. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
  1. Jeśli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez nOvum, to Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: Dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych:
   1. ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia poprzez weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość, na miejscu w Przychodni na stanowisku Recepcji lub w gabinecie lekarskim;
   2. udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, do czego jesteśmy zobowiązani jako podmiot leczniczy;
   3. zapewnienia opieki zdrowotnej;
   4. zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np.: wystawianie zaświadczeń i zwolnień lekarskich;
   5. postawienie diagnozy medycznej;
   6. wywiązania się z prawnego obowiązku przekazania niektórych Państwa danych do rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków, o ile taka sytuacja Państwa dotyczy;
   7. realizowania Państwa praw jako naszych pacjentów - odbieramy i archiwizujemy Państwa oświadczenia, w których upoważniacie inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia;
   8. kontaktu z Państwem pod podanym przez Państwa numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć Państwu o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu;
   9. umożliwienia Państwu dostępu do wyników badań on-line;
   10. objęcia publicznym programem zdrowotnym;
   11. przeprowadzenia wideokonsultacji i telekonsultacji;
   12. rozpatrywanie skarg i wniosków;
   13. wysyłka korespondencji;
   14. ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych przez ADO;
   15. prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych;
   16. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie nOvum , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO;
   17. dane rejestrowane na stronach internetowych nOvum w celach statystycznych, aby diagnozować problemy z serwerem i udoskonalić nasze usługi internetowe co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO.
  2. Jeśli są Państwo kontrahentami nOvum, lub jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta, to Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
   1. analizy ofert, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
   4. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie nOvum, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami nOvum, to Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
   1. podejmowania działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie;
   2. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie nOvum , co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Jeśli są Państwo adresatami działań marketingowych nOvum, to Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzania danych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub, gdy ma to zastosowanie, na podstawie zgody, w celu:
   1. kontaktu z Państwem w związku z pytaniami zgłoszonymi  za pomocą formularzy i funkcjonalności call-back;
   2. oceny naszej oferty, produktów i usług oraz oceny Państwa satysfakcji i analizy naszych procesów;
   3. wysłania informacji o usługach, nowościach, przydatnej wiedzy i promocjach nOvum, które mogłyby odpowiadać Państwa oczekiwaniom (w przypadku uzyskania zgody);
   4. wysłania newsletter (w przypadku uzyskania zgody);
   5. zaproszenia do udziału w działaniach marketingowych (w przypadku uzyskania zgody);
   6. przyjęcia i moderacji pytania oraz udzielania odpowiedzi w ramach Forum Embriologicznego na stronie internetowej nOvum;
   7. przyjęcia i moderacji wpisów w Księdze Gości na stronie internetowej nOvum;
   8. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO, gdy Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych.
 7. Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?
  Nasza działalność jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie:
  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz innymi przepisami szczegółowymi.
 8. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
  Państwa dane musimy przechowywać zgodnie z obowiązującymi nas przepisami:
  1. dane osobowe związane z leczeniem niepłodności przechowujemy przez okres 90 lat zgodnie z ustawą 
   o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2017.865 t.j. z dnia 2017.04.28);
  2. pozostałe dane osobowe w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2019.1127);
  3. okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa;
  4. okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa;
  5. okres obowiązywania umowy wraz z okresem przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa 
   – w przypadku umów;
  6. dane z monitoringu:
   1. zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający 40 dni od dnia nagrania;
   2. w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony  powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
   3. po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  7. dane z nagrywanych rozmów telefonicznych:
   1. nagrania rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres 6 miesięcy od dnia nagrania po czym ulegają zniszczeniu;
   2. w przypadku, w którym nagrania rozmów stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w punkcie powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  8. dane pozyskane w celach marketingowych przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu przez adresata działań marketingowych;
  9. dane pozyskane w czasie wideokonsultacji, takie jak treści wideokonferencji i zapis obrazu i dźwięku, nie będą po jej zakończeniu przetwarzane dalej i zostaną usunięte po zakończeniu sesji; jeżeli będziemy chcieli zarejestrować nasze spotkanie, poinformujemy o tym.
 9. Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?
  1. Pacjenci
   Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, ale chcemy Państwa poinformować, że:
   1. jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych; w takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego;
   2. jako bank komórek rozrodczych I zarodków jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych na temat tożsamości dawcy komórek rozrodczych i zarodków w dawstwie partnerskim oraz danych pozwalających identyfikować komórki rozrodcze i zarodki w dawstwie innym niż partnerskie jak również informacji na temat stanu zdrowia, daty i miejsca urodzenia oraz fenotypu dawców komórek rozrodczych i zarodków przy zachowaniu anonimowości dawstwa;
   3. jako przedsiębiorca posiadamy obowiązek prawny–- ze względów rachunkowych czy podatkowych–- przetwarzania Państwa danych; brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Państwa rzecz;
   4. jeżeli podajecie nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymacie od nas potwierdzenia wizyty, ani wiadomości o odwołaniu wizyty;
  2. Kontrahenci, przedstawiciele kontrahenta
   Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy.
  3. Potencjalni kontrahenci
   Jeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
  4. Adresaci działań marketingowych
   Podanie przez Państwa danych jest w pełni dobrowolne, ale jest potrzebne do realizacji zapytania, zgłoszenia w formularzu, udziału w ankiecie lub prowadzenia działań marketingowych dostosowanych do Państwa potrzeb, a niepodanie danych może utrudnić kontakt i realizację tych działań. Macie Państwo prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnej chwili (jeżeli przetwarzanie odbywa się na tej podstawie) lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wystarczy, że skontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie, napiszecie wiadomość e-mail lub odwiedzicie naszą placówkę.
 10. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
  1. pracownikom i współpracownikom ADO upoważnionym do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
  2. osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji Państwa praw pacjenta;
  3. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania - dane przekazywane są na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do sądu jeśli wskutek postępowania sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem;
  4. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z nOvum w celu zapewnienia ciągłości leczenia;
  5. jeśli Państwa leczenie będzie wymagało pobrania komórek rozrodczych i utworzenia zarodków metodą zapłodnienia pozaustrojowego, to utworzone zarodki, które w toku leczenia nie zostaną przeniesione do organizmu kobiety, będą po 20 latach z mocy prawa przekazane do dawstwa zarodków; w takiej sytuacji niektóre informacje na Państwa temat, czyli data i miejsca urodzenia, nr PESEL, informacje o stanie zdrowia oraz fenotyp zostaną przekazane do rejestru dawców prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia; informacje na temat daty i miejsca urodzenia, informacje o stanie zdrowia, w zakresie w jakim mogą mieć znaczenie dla zdrowia mającego urodzić się dziecka, mogą być ujawnione mającemu się urodzić się dziecku i jego matce na ich wniosek; podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli zdecydujecie się Państwo przekazać swoje komórki rozrodcze lub zarodki do dawstwa - szczegółowa informacja na ten temat zostanie Państwu przedstawiona odrębnie.
  6. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
   1. dostawcom usług zaopatrujących nOvum w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie Przychodnią (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom świadczącym usługi z obszaru marketingu. firmom kurierskim i pocztowym);
   2. dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku dochodzenia roszczeń związanych 
    z prowadzoną przez nOvum działalnością i obrony przed roszczeniami.
 11. Postępowanie w przypadku zmian właścicielskich
  Może zdarzyć się sytuacja, w wyniku której nastąpi transformacja lub przejęcie naszej instytucji przez inny podmiot, a Państwa dane osobowe zostaną przekazane nowemu podmiotowi. Nowy podmiot będzie przetwarzał Państwa dane w takim samym celu co my dotychczas. W przypadku zmiany celu przetwarzania taka informacja zostanie Państwu przekazana.
 12. Jak chronimy Państwa dane?
  Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu: Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne mechanizmy szyfrujące lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa, w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji.
  1. ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem,
  2. zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji,
  3. możliwości odtworzenia Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.
 13. Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym?
  Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem pkt. 16 dotyczącego zastosowania aplikacji Zoom.
 14. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 15. Zastosowanie aplikacji Google Maps 
  Przychodnia Lekarska „nOvum”, w celu wizualizacji danych geograficznych, stosuje "Google Maps API" Google Inc. Podczas korzystania z Google Maps, Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane o użyciu funkcji mapy przez odwiedzających stronę. Warunki stosowania Google Maps znajdą Państwo na stronie warunki używania Google Maps. Dodatkowe informacje na temat wytycznych ochrony danych firmy Google znajdą Państwo na stronie: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/
 16. Zastosowanie aplikacji Zoom 
  Przychodnia Lekarska „nOvum”, w celu przeprowadzenia webinarów, stosuje oprogramowanie Zoom, którego dostawcą jest firma Zoom Video Communications Inc. („Zoom”). Zoom może przetwarzać Państwa dane poza obszar EOG na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, czyli specjalnej umowy zawartej z Administratorem, której postanowienia zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. Zoom może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje o koncie, informacje o profilu i użytkowniku, kontakty oraz integracje kalendarza, informacje dotyczące adresu e-mail, ustawienia, informacje o rejestracji, informacje o urządzeniu, treść oraz kontekst ze spotkań, webinarów, wiadomości i innych funkcji współpracy, użytkowanie produktu i strony internetowej, komunikacja z Zoom, informacje od partnerów. Dodatkowe informacje na temat wytycznych ochrony danych firmy Zoom znajdą Państwo na stronie: explore.zoom.us/pl/privacy/ 
 17. Zastosowanie aplikacji Microsoft Teams
  Przychodnia Lekarska „nOvum”, w celu przeprowadzenia z Pacjentami wideokonsultacji, stosuje oprogramowanie Microsoft Teams, którego dostawcą jest firma Microsoft. Serwery umieszczone są na terytorium Unii Europejskiej. Microsoft może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane logowania, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące urządzeń i użycia, kontakty użytkownika oraz informacje dotyczące jego aktywności, zainteresowań i ulubionych. Dodatkowe informacje na temat wytycznych ochrony danych firmy Microsoft znajdą Państwo na stronie: privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
 18. Informacja o aktualizacji polityki prywatności
  Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej www.novum.com.pl
 19. Prawo właściwe
  Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu.
 20. Jakie prawa Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem Państwa danych przez nOvum?
  Przedstawione poniżej prawa związane są z prywatnością i dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych, nie są prawami absolutnymi i mają zastosowanie do konkretnych sytuacji i podstaw przetwarzania danych.
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o Państwa danych osobowych (art. 15 RODO)
   Państwa wniosek może obejmować żądanie:
   1. otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane,
   2. wskazania zakresu danych, które przetwarzamy,
   3. wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych.
   Jeśli jednak Państwa wniosek o udzielenie informacji na temat danych osobowych będzie bezpodstawny lub będzie się powtarzał się, możemy odmówić udzielenia informacji. 
   Na Państwa wniosek odpowiemy tak szybko jak będzie to możliwe, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Jeżeli udzielenie informacji miałoby zająć dłużej niż miesiąc, poinformujemy Państwa o tym. W tym przypadku odpowiedzi udzielimy nie później, niż w terminie trzech miesięcy. Możecie zażądać Państwo kopii papierowych i elektronicznych danych, które posiadamy, udostępniamy lub używamy. By rozpatrzyć zgłoszenie możemy poprosić Państwa o więcej informacji w celu potwierdzenia Waszej tożsamości lub zidentyfikowania informacji, o które wnioskujecie. Możemy Państwu przekazać wyłącznie informacje Was dotyczące. W przypadku, gdy złożony wniosek mógłby doprowadzić do naruszenia prywatności innej osoby, możemy nie udzielić Wam takiej informacji.
  2. prawo do sprostowania danych Państwa dotyczących (art. 16 RODO)
   Jeżeli poinformujecie nas Państwo o tym, że dane które posiadamy na Państwa temat są niepoprawne zweryfikujemy to i jeżeli wniosek będzie zasadny poprawimy dane. Prawo do uzupełnienia danych ma zastosowanie w każdym przypadku, natomiast jest zależne od celów w jakich przetwarzamy dane.
   Mamy obowiązek poinformowania podmioty, którym udostępniliśmy Państwa dane o zgłoszonej przez Państwa aktualizacji (na podstawie uzyskanej od Państwa na to zgody). Podejmiemy niezbędne kroki w tym kierunku, natomiast jeżeli będzie to niemożliwe lub okaże się, że wymaga to zbyt dużego nakładu pracy, sił lub kosztów, nie zrobimy tego. Alternatywnie możemy poinformować podmiot, któremu udostępniliśmy dane o konieczności przeprowadzenia takiej weryfikacji w jego własnym zakresie
  3. prawo do żądania usunięcia danych
   - w przypadkach określonych w art. 17 ust.1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art.17 ust. 3 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
   - w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych
   - w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
  6. prawo do wycofania zgody
   Jeśli ADO przetwarza Państwa dane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
   Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku, gdyby podstawą przetwarzania danych przez ADO był:
   1. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. konieczność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
    w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych
   - czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Prawo autorskie
  Strony internetowe nOvum wraz ze wszystkimi grafikami i tekstami są chronione prawem autorskim. Każde wykorzystanie bez stosownego pozwolenia jest niedozwolone i karalne.
  Pliki tekstowe i graficzne zamieszczone w rubryce Aktualności są wykonane w nadającej się do druku rozdzielczości i można je pobierać oraz wykorzystywać zgodnie z ich zastosowaniem bez wymaganej zgody na bezpłatne upublicznianie. Dopuszczalna jest obróbka redakcyjna, jednak jakiekolwiek zmiany w materiale fotograficznym i tekstowym są zabronione.
 22. Klauzula wyłączenia odpowiedzialności
  Wszystkie dane, zawarte w naszej ofercie internetowej, zostały dokładnie sprawdzone. Postaramy się stale rozszerzać i aktualizować tę ofertę informacyjną. Nie możemy jednak udzielić gwarancji na kompletność, prawidłowość i aktualność oferty.

Warszawa, 26 października 2022 r. Dyrektor Przychodni Lekarskiej „nOvum”

Piotr Lewandowski

[1]  z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez nOvum usług medycznych

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki zawierania umów oraz realizacji umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych drogą elektroniczną – prowadzonych przez:
Przychodnię Lekarską „nOvum” Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 02 - 807, ul. Bociania 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080445, NIP: 9511742693, REGON: 011130441, dalej zwaną Przychodnią

§ 1 Podstawa prawna

Do Regulaminu zastosowanie mają następujące akty prawa powszechnego:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145. z późn.zm.);
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późn.zm.);
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 poz. 1127. z późn.zm.);
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295. z późn.zm.);
 5. ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657).
 6. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn.zm.);
 7. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 9. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn.zm.)

§ 2 Słownik pojęć

Cennik
cennik Konsultacji telemedycznych udostępniony na Stronie internetowej;
Dane identyfikacyjne
zestaw danych zawierający: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz uwagi dodatkowe;
Konsultacja - Konsultacja telemedyczna
świadczenie zdrowotne, wykonywane przez Lekarza Przychodni na rzecz Pacjenta na odległość, bez bezpośredniego badania przedmiotowego, przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, odpowiednio w formie: wideokonsultacji lub konsultacji telefonicznej);
Lekarz
lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach Konsultacji telemedycznej;
Oświadczenia
oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby trzeciej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, oświadczenie Pacjenta o upoważnieniu osoby trzeciej do uzyskiwania dokumentacji oraz wskazaniu osoby, którą należy zawiadomić w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia Pacjenta, powodującego zagrożenie życia lub zdrowia;
Pacjent
osoba fizyczna zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przychodnię
Płatność
świadczenie pieniężne wynikające z ceny konsultacji telemedycznej uiszczane przez Pacjenta wobec nOvum za pośrednictwem Serwisu Tpay
Przychodnia
Przychodnia Lekarska nOvum Katarzyna Kozioł Piotr Lewandowski Sp.k.
Strona internetowa
strona internetowa Przychodni www.novum.com.pl
Tpay
Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN - wpłacony w całości;
Umowa sprzedaży
umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Przychodnią a Pacjentem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem są Konsultacje telemedyczne;
Usługa
usługa Konsultacji telemedycznej wraz z towarzyszącymi, niezbędnymi do jej wykonania czynnościami:
 • czas przygotowania przez Sekretariat dokumentacji niezbędnej do Konsultacji,
 • czas niezbędny na zapoznanie się dokumentacją przez Lekarza,
 • czas konsultacji – w zależności od rodzaju konsultacji, wg cennika na Stronie internetowej,
 • wypisanie recept i zaleceń przez Lekarza
 • uzupełnienie dokumentacji medycznej przez lekarza po Konsultacji
 • korespondencja mailowa i telefoniczna z Pacjentem

§ 3 Warunki zawierania umów o świadczenie Konsultacji telemedycznych drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy pomiędzy Pacjentem i Przychodnią na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dochodzi pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
  1. Pacjent umawia Konsultację telemedyczną;
  2. Pacjent otrzymuje wstępne potwierdzenie rezerwacji Konsultacji z adresu telewizyta@novum.com.pl na adres mailowy, który widnieje w jego dokumentacji medycznej.
   W wiadomości będzie również:
   • link do płatności,
   • informacja dotycząca realizacji telewizyty wraz z niezbędnymi dokumentami w załączniku, jeśli są potrzebne.
  3. Pacjent dokonuje płatności, zgodnie z informacjami uzyskanymi w mailu wstępnie potwierdzającym Konsultację telemedyczną;
  4. Dokonanie płatności przez Pacjenta jest warunkiem rezerwacji terminu Konsultacji.
  5. Płatność powinna być dokonana jak najszybciej (patrz § 4.10 )
   Dokonanie płatności jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu udzielania świadczeń zdrowotnych drogą elektroniczną i jednocześnie wyrażeniem zgody na kontakt telefoniczny i mailowy ze strony Przychodni.
  6. Przychodnia przesyła z adresu telewizyta@novum.com.pl na adres e-mail pacjenta widniejący w dokumentacji medycznej wiadomość potwierdzającą zarezerwowanie terminu Konsultacji telemedycznej oraz - w przypadku wideokonsultacji - link do konsultacji.
  7. Jeśli Pacjent nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej wizytę, powinien skontaktować się z Przychodnią mailowo na adres telewizyta@novum.com.pl lub telefonicznie pod numerem 22 566 80 00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16 :00
 2. Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania usługi Konsultacji telemedycznej. Za moment zakończenia Umowy uznaje się zakończenie połączenia odpowiednio w formie: widekonsultacji lub Konsultacji telefonicznej.

§ 4 Konsultacje telemedyczne

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia przez Przychodnię rezerwacji, Pacjent, który dotychczas nie był pacjentem Przychodni, uzyskuje status Pacjenta Przychodni, która tworzy dla niego Historię choroby Pacjenta, na podstawie danych, przekazanych przez Pacjenta.
 2. Pacjent, w przypadku określonym w ust.1 powyżej, zobowiązany jest przed Konsultacją telemedyczną wypełnić i podpisać przesłane przez Przychodnię formularze zgody na objęcie leczeniem, a w przypadku niektórych wizyt również, wstępnej ankiety medycznej i odpowiednich oświadczeń.
 3. Scany w/w podpisanych przez siebie dokumentów, a także dodatkowe dane dotyczące swojego stanu zdrowia (wyniki badań, wypisy ze szpitala, zalecenia lekarskie) Pacjent przesyła na adres mailowy telewizyta@novum.com.pl. Pliki z badaniami należy zabezpieczyć hasłem, które Pacjent podał w zgodzie na objęcie leczeniem. Jeśli Pacjent nie pamięta tego hasła lub z jakiegoś powodu nie zostało jeszcze podane (np.: nowi pacjenci), to wyjątkowo można zabezpieczyć plik nr PESEL. Przy najbliższej wizycie w Przychodni należy zaktualizować hasło i używać w przyszłej komunikacji.
 4. Pacjent powinien rzetelnie przygotować się do Konsultacji telemedycznej, usprawni to przebieg rozmowy i zapewni pełne wykorzystanie czasu jej trwania.
 5. Historia choroby Pacjenta w trakcie Konsultacji telemedycznej uzupełniana jest przez Lekarza lub Pielęgniarkę o pozostałe dane dotyczące Pacjenta, niezbędne do realizacji świadczenia zdrowotnego.
 6. Lekarz nawiązuje połączenie telefoniczne z Pacjentem w godzinie ustalonej w trakcie rezerwacji, na numer podany przez Pacjenta.
 7. W przypadku wystąpienia sygnału zajętości, niedostępności lub nieodebrania połączenia telefonicznego przez Pacjenta o ustalonej godzinie połączenia, Lekarz próbuje nawiązać połączenie powtórnie w ciągu nie dłużej niż 3 minut od pierwszej próby. W przypadku wykonania dwóch bezskutecznych prób połączenia, Konsultację telemedyczną uznaje się za zrealizowaną.
 8. Przychodnia zastrzega, że połączenie telefoniczne z Pacjentem może nastąpić z przesunięciem (minus) 5 minut oraz (plus) 10 minut.
 9. Pacjent, po połączeniu się z lekarzem, zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko i numer PESEL, niezbędne do jego identyfikacji.
 10. Konsultacje telemedyczne świadczone są przez Przychodnię w dni powszednie w godzinach 8.00 - 19.00, w soboty w godzinach 8.00 – 13.00, ale korespondencja mailowa potwierdzająca konsultację odbywa się w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.
 11. Konsultację uznaje się za zarezerwowaną, jeśli Pacjent dokona płatności, po której otrzyma z Przychodni mail potwierdzający rezerwację..
 12. Konsultacja telemedyczna trwa nie dłużej niż czas określony w Cenniku podanym na stronie internetowej, a w przypadku braku określenia czasu, trwa nie dłużej niż 30 minut. Po tym czasie Lekarz poinformuje Pacjenta o upływnie umówionego czasu i Konsultacja telemedyczna zakończy się.
 13. Zmiany terminu realizacji Konsultacji telemedycznej dokonać można telefonicznie pod numerem 22 566 80 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 14. Przychodnia zastrzega sobie prawo zmiany Lekarza realizującego Konsultację telemedyczną, do którego Pacjent został umówiony.
 15. Przychodnia zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres e-mail Pacjentów komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z rezerwacją Konsultacji telemedycznej, w tym informacji o zmianach Regulaminu.

§ 5 Płatności

 1. Płatności dokonywane są przez Pacjenta za pośrednictwem serwisu Tpay.
 2. Link do płatności przesyła Przychodnia z adresu telewizyta@novum.com.pl na adres email, który Pacjent podał jako adres do kontaktu w „Zgodzie na objęcie leczeniem” i który widnieje w dokumentacji medycznej.
 3. Faktura za usługę jest wystawiana na dane podane przez Pacjenta w Zgodzie na objęcie leczeniem.
 4. Pacjent wyraża zgodę na przesłanie faktury elektronicznej na adres e-mail podany w mailu, w którym dokonał rezerwacji wizyty.
 5. Ceny Konsultacji telemedycznych wskazane na stronie internetowej obowiązują w dniu rezerwacji Konsultacji telemedycznej i mogą ulegać zmianom.
 6. Ceny Konsultacji telemedycznych podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 7. Brak realizacji Konsultacji telemedycznej z powodu braku dostępności Pacjenta w wyznaczonym i zaakceptowanym przez strony terminie, nie uprawnia Pacjenta do jej realizacji w innym terminie oraz nie uprawnia Pacjenta do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności, chyba, że Pacjent przed terminem Konsultacji telemedycznej dokonał zmiany jej terminu.
 8. Przychodnia ma prawo dokonać zmiany terminu Konsultacji telemedycznej z powodu braku możliwości realizacji Konsultacji telemedycznej w wybranym terminie z przyczyn leżących po stronie Przychodni, po zawiadomieniu Pacjenta i uzgodnieniu z nim nowego terminu Konsultacji telemedycznej.
 9. W przypadku braku zgody Pacjenta na zmianę terminu Konsultacji telemedycznej, Przychodnia zwróci Pacjentowi całość uiszczonej Płatności.
 10. Wszelkie zwroty Płatności dokonywane są na konto w ten sam sposób, w jaki Użytkownik opłacił Konsultację telemedyczną, maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu wystąpienia zdarzenia uprawniającego do zwrotu.
 11. Faktura za zrealizowane świadczenie zdrowotne wystawiana jest za każdym razem na imię i nazwisko Pacjenta, na rzecz którego zrealizowana została Konsultacja telemedyczna.

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienie od umowy

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Konsultacji Telemedycznych
  1. na adres e-mail: uwagi@novum.com.pl
  2. na piśmie na adres korespondencyjny: Przychodnia Lekarska nOvum 02-807 Warszawa, ul. Bociania 13
  3. telefonicznie (+48) 22 566 80 00
 2. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji, dotyczących świadczenia usług Konsultacji telemedycznych i związanych z nimi kwestii technicznych następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania.
 3. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej: a. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
  2. określenie przedmiotu reklamacji,
  3. określenie ewentualnych żądań Pacjenta,
  4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi,
  5. numer rachunku bankowego, w przypadku zwrotu płatności
 4. Pacjent może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy poprzez odwołanie Konsultacji telemedycznej bez podania przyczyny za pośrednictwem wskazanych w ust. 1powyżej kanałów komunikacji, wskazując co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkana, datę i godzinę odwoływanej Konsultacji telemedycznej oraz datę dokonania Płatności.
 5. Rozpoczęcie Konsultacji telemedycznej skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Pacjenta z prawa odstąpienia od Umowy Przychodnia niezwłocznie prześle Pacjentowi potwierdzenie odstąpienia od Umowy na adres e-mail Pacjenta oraz zwróci Pacjentowi dokonaną przez niego Płatność niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia:
  1. w którym została skutecznie poinformowana przez Pacjenta o odstąpieniu od umowy świadczenia Konsultacji telemedycznej,
   albo
  2. w którym na rachunek bankowy Przychodni wpłynęła Płatność z tytułu Umowy, od której Pacjent odstąpił.
 7. Przychodnia dokonuje zwrotu Płatności na rzecz Pacjenta przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Pacjenta w pierwotnej transakcji.
 8. Pacjent nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem Płatności na jego rzecz.

§ 7 Wymagania techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Dostęp do Usługi, możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
  2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows 7 lub nowszy, macOS, Linux, Android w wersji 5.0 lub nowszy, iOS.
  3. minimalne wymagania sprzętowe: Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory), 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych, minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
  4. stałe połączenie do sieci Internet o przepustowości pozwalającej swobodne poruszanie się w sieci Internet oraz przesyłanie plików, o rekomendowanej przepustowości dwukierunkowej min. 1 Mb / sekundę,
  5. w przypadku videoczatu dodatkowo: kamerę internetową, mikrofon oraz stałe łącze o przepustowości dwukierunkowej min. 3 Mb / sekundę .
 2. Użytkownik, aby skorzystać z Usługi, musi mieć dostęp do następujących rozwiązań technologicznych:
  1. rachunek bankowy (bankowość elektroniczna),
  2. konta poczty elektronicznej (e-mail),
  3. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego z polską numeracją kierunkową (+48)
 3. Do realizacji Konsultacji telemedycznej, Pacjent musi posiadać możliwość odebrania połączenia telefonicznego, a więc pozostawać w zasięgu sieci telefonicznej oraz posiadać sprawny i naładowany (w przypadku telefonów komórkowych) telefon.
 4. Pacjent ponosi koszty związane z posiadaniem sprzętu umożliwiającego korzystanie z Usługi oraz wszelkie koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z usług, wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Użytkownika/Pacjenta usługi telekomunikacyjne. Połączenia telefoniczne realizowane w ramach Usługi nie są połączeniami typu premium, a Przychodnia używa numerów lokalnych lub komórkowych z polską numeracją kierunkową (+48).
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usługi oraz przesyłanych danych, Przychodnia podejmuje wszelkie środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.
 6. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, wynikające z niespełnienia przez Pacjenta wymagań, określonych w Regulaminie.
 7. Strona internetowa oraz formularze Przychodni przesyłane Pacjentowi zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.

§ 8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. W ramach Umowy dane osobowe Użytkownika/Pacjenta przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.) dla celów związanych ze świadczeniem usługi Konsultacji telemedycznej.
 2. Przychodnia oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników/Pacjentów przetwarzanych w związku ze świadczeniem Konsultacji telemedycznej jest Przychodnia Lekarska nOvum Katarzyna Kozioł Piotr Lewandowski Sp. k.
 4. Przychodnia zapewnia każdemu Pacjentowi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pacjent może skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Przychodnię danych osobowych Pacjenta, prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przed jej wycofaniem.
 5. W celu realizacji swoich praw Pacjent może kontaktować się z Administratorem:
  1. listownie na adres Przychodnia Lekarska nOvum 02-807 Warszawa, ul. Bociania 13
  2. telefonicznie pod numerem 225668000
  3. e-mail: iod@novum.com.pl
 6. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych dla zapewnienia wyższego bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, Pacjent może kontaktować się z nim pod adresem e-mail: iod@novum.com.pl
 7. Każdemu Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 8. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Pacjenta jest dostępna w Polityce prywatności na Stronie internetowej oraz na każdą prośbę Pacjenta przesyłana na wskazany adres e-mail.

§ 9 Zasady zmiany Regulaminu

 1. Przychodnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczone w miejscach ich pierwotnej publikacji. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Przychodnię, nie krótszym jednak, niż w dniu ich udostępnienia.
 2. Korzystanie przez Pacjenta z Usługi Przychodni po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15.10.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zdjęcia wykorzystane na stronie internetowej są własnością Przychodni Leczenia Niepłodności nOvum. Zdjęcia zarodków należy traktować wyłącznie jako ilustrację artykułów - nie służą porównaniu z tymi, które Pacjenci otrzymują w trakcie leczenia.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies . Więcej informacji