Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem aplikacji o pracę

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem aplikacji o pracę

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem aplikacji o pracę

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym jest Przychodnia Lekarska nOvum Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Sp.k. z siedzibą w Warszawie 02-807, ul. Bociania 13 (dalej: nOvum).

Z kim możesz się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez  Przychodnię możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail iod@novum.com.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

  1. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa  pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c.  RODO) , natomiast dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.
  2. nOvum będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (na przykład zdjęcie, zainteresowania) konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zgodę można cofnąć wysyłając informację na adres iod@novum.com.pl

Skąd są pozyskiwane Twoje dane?

Co do zasady otrzymujemy dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych bezpośrednio od Ciebie. Niekiedy przy prowadzeniu rekrutacji korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych – firm rekrutacyjnych, którym zgłaszamy zapotrzebowanie na personel zgodnie z przekazanym przez nas tym firmom opisem stanowisk.

Przez jaki czas przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Udział w procesie rekrutacyjnym jest dobrowolny, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych w zakresie wynikającym z tych przepisów. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

Dane, które wykraczają poza ten zakres przekazujesz nam w pełni dobrowolnie i ich nieprzekazanie nie ma negatywnego wpływu na przebieg procesu rekrutacji, choć niepodanie danych kontaktowych może ten proces znacznie wydłużyć.

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem: iod@novum.com.pl

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych: Prezes UODO  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).