Bank nasienia

Klinika nOvum korzysta głównie z zasobów własnego banku nasienia. Wszyscy dawcy przechodzą badania potwierdzające ogólny dobry stan zdrowia, mają wykluczone nosicielstwo chorób genetycznych i wirusowych, a nasienie jest przebadane pod kątem jakości (włączając w to test mrożenia).

Bank nasienia

Informacje o banku nasienia w nOvum

Bank nasienia nOvum spełnia standardy unijne ujęte w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich, a także ustawy o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Posiada też pozwolenie ministerstwa zdrowia na działanie banku komórek rozrodczych i zarodków.

Dawcy nasienia poddawani są wszystkim wymaganym w rozporządzeniu MZ oraz dyrektywie wykonawczej badaniom dotyczącym ewentualnego przenoszenia chorób zakaźnych (HIV 1 i 2, HCV, HBV, VDRL, CMV i Chlamydii). Ponadto nasienie poddawane jest badaniom bakteriologicznym. Zgodnie z przepisami zamrożone nasienie podlega kwarantannie przez okres 6. miesięcy, a po upływie tego okresu wymagane jest ponowne przeprowadzenie badań i dopiero po wykluczeniu chorób infekcyjnych nasienie może zostać użyte (w uzasadnionych medycznie przypadkach) do inseminacji lub zapłodnienia pozaustrojowego.

Możliwe jest także użycie do zapłodnienia komórek jajowych nasienia dawcy z banku zagranicznego. Szczegółową instrukcję postępowania w takim przypadku można uzyskać, kontaktując się Laboratorium embriologicznym mailowo (ivf@novum.com.pl).

Informacja dla potencjalnych dawców nasienia

Kandydat na dawcę przechodzi szereg badań na koszt Kliniki nOvum, poczynając od badania nasienia (w tym również mrożenie nasienia), testów z krwi potwierdzających ogólny dobry stan zdrowia oraz wykluczających nosicielstwo najczęściej zdarzających się w populacji chorób genetycznych i wirusowych. Dopiero po uzyskaniu zadowalających wyników kandydat może zostać zakwalifikowany jako dawca nasienia.

W celu uzyskania bliższych informacji lub umówienia się na badania prosimy o kontakt z Laboratorium embriologicznym nOvum pod numerem telefonu: 22 566 80 00.

Wstępne kryteria, które musi spełnić kandydat na dawcę nasienia:

 • wiek 21 – 35 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobre parametry nasienia (koncentracja, ruchliwość, prawidłowa morfologia),
 • bez nałogów, chorób dziedzicznych,
 • posiadanie własnego potomstwa będzie dodatkowym atutem.

Ponadto, dawca musi spełniać następujące warunki (badania zostaną wykonane w nOvum):

 • prawidłowe wyniki badań genetycznych w zakresie ukrytego nosicielstwa najczęściej występujących nieprawidłowości  w populacji,
 • pozytywny wynik badań przez lekarzy: internistę i urologa,
 • prawidłowe wyniki badania bakteriologicznego oraz w kierunku nosicielstwa wyżej wymienionych chorób infekcyjnych.

Normy jakościowe nasienia wymagane od dawcy:

 • minimum 30 mln plemników/1 ml (powyżej normy WHO),
 • minimum 50% ruchomych plemników, w tym minimum 15% plemników o ruchu szybkim postępowym (powyżej normy WHO),
 • prawidłowa morfologia (wg normy WHO).