AH (Assisted Hatching) – procedura wspomagania wykluwania się (wylęgania) zarodka

Wspomagane "wykluwanie się" zarodka to zabieg polegający na nacięciu tuż przed transferem, mechanicznie, laserowo lub chemicznie otoczki przejrzystej zarodka w miejscu, w którym istnieje najmniejsze ryzyko jego uszkodzenia.

Otoczka przejrzysta zanika samoistnie ok. 5. - 6. dnia po zapłodnieniu, co powoduje wydostanie się zarodka z niej i umożliwia jego zagnieżdżenie w śluzówce macicy. Istnieje hipoteza, że kilkukrotne braki zagnieżdżeń prawidłowo morfologicznie wyglądających zarodków mogą być spowodowane zaburzeniem mechanizmu zaniku otoczki przejrzystej.

AH (Assisted Hatching) – procedura wspomagania wykluwania się (wylęgania) zarodka

AH (Assisted Hatching)

W analizie Cochranowskiej, badającej skuteczność AH na podstawie 31. randomizowanych badań klinicznych, w których brało udział 5728 Pacjentek nie potwierdzono statystycznie większej ilości urodzonych dzieci po AH w porównaniu do Pacjentek, u których AH nie było wykonywane. Jednak niestatystyczny wzrost liczby ciąż zaobserwowano w grupie Pacjentek po kilku nieudanych transferach. Dalsze badania są wskazane, aby potwierdzić te wstępne spostrzeżenia.

Istnieją doniesienia o większej liczbie ciąż mnogich jednojajowych po zastosowaniu AH. Należy liczyć się z podwyższonym ryzykiem ciąży bliźniaczej jednojajowej, co, przy ewentualnym podaniu dwóch zarodków, może prowadzić do ciąży zbyt mnogiej (ryzyko podzielenia się jednego zarodka na dwa i zagnieżdżenia drugiego może dać ciążę trojaczą, w przypadku podzielenia się dwóch zarodków – ciążę czworaczą).

Zalecenia

Sytuacje w których lekarz może rozważyć nacięcie otoczki przed transferem:

  • wiek pacjentki powyżej 39. lat;
  • zwiększony (pow.15 mIU/mL) poziom FSH oznaczonego w 1. – 3. dniu cyklu;
  • ponadprzeciętnie gruba otoczka (wskazanie zależne od uznania pracowników laboratorium in vitro po pobraniu komórek jajowych. Wówczas embriolog podczas rutynowego telefonu do Pacjentki następnego dnia po punkcji, informuje ją o ewentualnym dodatkowym wskazaniu do AH. Ponieważ nacięcie wykonuje się tuż przed transferem, decyzję można podjąć w tzw. ostatniej chwili podczas wspólnego oglądania zarodków przed nabraniem ich do cewnika transferowego);
  • kilkukrotne (minimum trzykrotne) niepowodzenie w zagnieżdżaniu się zarodków. Należy zaznaczyć, że rutynowo nie wykonuje się w nOvum AH w dobrze rozwiniętej (tzw. rozprężonej) blastocyście (stopień rozprężenia 4 i więcej), ponieważ rozprężona blastocysta ma bardzo cienką otoczkę przejrzystą (inaczej nie rozprężyłaby się do tego stopnia), w związku z tym nacinanie jej nie ma uzasadnienia ze względu na bardzo duże prawdopodobieństwo, że proces zanikania otoczki przebiega w tym zarodku  prawidłowo.